Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

ffabia
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamdreamer iamdreamer

April 02 2015

ffabia
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com

April 01 2015

ffabia
9912 6c87 500
Love, Rosie (2014)
Reposted fromLOLALO LOLALO viaiamdreamer iamdreamer
Niedziele są na tęsknoty.
W niedzielach jest coś takiego, że mam ochotę urwać sobie głowę.
Reposted fromdeviate deviate viasentymenty sentymenty

July 31 2014

ffabia
Reposted fromfandoms fandoms viateen-wolf teen-wolf
ffabia
Reposted fromfandoms fandoms viateen-wolf teen-wolf
ffabia
Reposted fromfandoms fandoms
ffabia
Reposted fromfandoms fandoms
ffabia
Reposted fromfandoms fandoms
ffabia
Reposted fromfandoms fandoms

June 08 2014

ffabia
Reposted fromIriss Iriss viaiamdreamer iamdreamer
ffabia
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaiamdreamer iamdreamer
ffabia
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiamdreamer iamdreamer

June 02 2014

ffabia

May 31 2014

ffabia
7543 b154

May 28 2014

ffabia
Reposted fromxalchemic xalchemic

May 21 2014

ffabia
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamdreamer iamdreamer
ffabia
9242 4b83

May 19 2014

ffabia
5196 3b13
Reposted bystarofhaven starofhaven

May 10 2014

ffabia
Reposted fromsaphirka saphirka viasentymenty sentymenty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl